Regulamin

Regulamin konferencji TestWarez 2017

Postanowienia ogólne

§1

 1. Organizatorem konferencji TestWarez, zwanej dalej Konferencją, jest Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych z siedzibą w Warszawie, ul. Poznańska 16 lok. 4, wpisane do Rejestru stowarzyszeń Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000175199, zwane dalej Organizatorem.
 2. Konferencja odbędzie się w dniach 15 – 17 listopada 2017 w hotelu Copernicus w Toruniu, przy czym dzień pierwszy w całości wypełnią warsztaty; dzień drugi i trzeci to właściwa Konferencja.

§2

Głównym celem Konferencji jest integracja środowiska osób zajmujących się testowaniem oprogramowania przez stworzenie sposobności do wymiany doświadczeń oraz zachęcenie do dyskusji na temat zagadnień związanych z testowaniem.

§3

Komunikaty i informacje dotyczące Konferencji są publikowane na stronie internetowej Konferencji testwarez.pl oraz na profilu FB https://www.facebook.com/search/top/?q=testwarez oraz Twitterze https://twitter.com/TestWarez

Warunki uczestnictwa

§4

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest:

 1. Poprawne wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa za pomocą systemu rejestracyjnego Konfeo.com (https://testwarez2017.konfeo.com)
 2. Akceptacja zgłoszenia przez Organizatora w formie potwierdzenia przesłanego na adres poczty elektronicznej Uczestnika, podany na formularzu zgłoszeniowym.
 3. Wniesienie opłaty rejestracyjnej.

§5

Ze względu na procedury związane z rezerwacją miejsca w hotelu Copernicus lub Bulwar, nieodpłatna rezygnacja lub wymiana Uczestnika na inną osobę jest możliwa wyłącznie w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2017 r., a dane nowego Uczestnika muszą przed tą datą zostać przesłane do Organizatora pocztą elektroniczną na adres kontakt@testwarez.pl potwierdzone przez wiadomość zwrotną.

§6

 1. Opłata za uczestnictwo tylko w Konferencji wynosi:
  1. W pierwszym terminie, czyli do 17 września 2017 r.:
   1. 890 zł dla Uczestników posiadających co najmniej certyfikat ISTQB® Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy lub członków SJSI
   2. 1090 zł dla Uczestników bez certyfikatu
  2. W drugim terminie, czyli od 18 września 2017r. do zamknięcia zgłoszeń 31 października 2017r. :
   1. 990 zł dla Uczestników posiadających co najmniej certyfikat ISTQB® Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy lub członków SJSI
   2. 1190 zł dla Uczestników bez certyfikatu
 2. Dodatkowa opłata za uczestnictwo w Warsztatach wynosi
  1. W pierwszym terminie, czyli do 17 września 2017 r.:
   1. 375 zł dla Uczestników posiadających co najmniej certyfikat ISTQB® Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy lub członków SJSI pragnących brać udział tylko w jednym warsztacie krótkim
   2. 490 zł dla Uczestników posiadających co najmniej certyfikat ISTQB® Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy lub członków SJSI pragnących brać udział w dwóch warsztatach krótkich lub jednym długim
   3. 390 zł dla Uczestników bez certyfikatu pragnących brać udział tylko w jednym warsztacie
   4. 590 zł dla Uczestników bez certyfikatu pragnących brać udział w dwóch warsztatach krótkich lub jednym długim
  2. W drugim terminie, czyli od 18 września 2017r. do zamknięcia zgłoszeń 31 października 2017r:
   1. 390 zł dla Uczestników posiadających co najmniej certyfikat ISTQB® Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy lub członków SJSI i pragnących brać udział tylko w jednym warsztacie krótkim
   2. 550 zł dla Uczestników posiadających co najmniej certyfikat ISTQB® Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy lub członków SJSI i pragnących brać udział w dwóch warsztatach krótkich lub jednym długim
   3. 450 zł dla Uczestników bez certyfikatu pragnących brać udział tylko w jednym warsztacie krótkim
   4. 650 zł dla Uczestników bez certyfikatu pragnących brać udział w dwóch warsztatach krótkich lub jednym długim

UWAGA: Wszystkie podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich 23% podatku VAT.

 1. Opłatę zgłoszeniową należy przelać na rachunek bankowy Organizatora w terminie do 14 dni od rejestracji na podstawie faktury proforma.
 2. Rejestracje, w których faktura nie zostanie opłacona w podanym terminie a uczestnik nie zgłosi tego faktu Organizatorowi, będą anulowane.
 3. Faktury VAT zostaną przekazane zainteresowanym Uczestnikom w trakcie Konferencji lub przesłane na wskazany adres pocztowy po jej zakończeniu.

§7

 1. Liczba miejsc dla Uczestników Konferencji jest ograniczona.
 2. Organizator udostępni do sprzedaży pulę 150 miejsc w pierwszym terminie (do 17 września 2017 r.) i 130 miejsc w drugim terminie (od 18 września 2017 r.)
 3. Przyjmowanie zgłoszeń zostanie zakończone 31 października 2017 r. lub w chwili wyczerpania puli dostępnych miejsc.
 4. W chwili wyczerpania miejsc na konferencję w drugim terminie, do sprzedaży zostaną udostępnione pozostałe wolne miejsca na warsztatach.

§8

Liczba miejsc na poszczególne wydarzenia odbywające się w ramach Konferencji jest ograniczona, dotyczy to zwłaszcza warsztatów – maksymalna, aktualnie dostępna liczba miejsc jest podana na formularzu rejestracji Uczestnika na stronie Konferencji.

§9

Organizator zapewnia Uczestnikom Konferencji:

 1. Posiłki podczas trwania Konferencji.
 2. Nocleg z 16 na 17 listopada 2017 r. w pokojach dwuosobowych w hotelu Copernicus lub hotelu Bulwar w Toruniu, w zależności od dostępności wolnych pokoi. Uczestnicy mają możliwość przesłania pocztą elektroniczną na adres kontakt@testwarez.pl imienia i nazwiska innego uczestnika Konferencji, jako osoby sugerowanej do zakwaterowania w tym samym pokoju. Zgłoszenie należy przesłać nie później niż do dnia 31 października 2017. Bez podania danych drugiej osoby do pokoju, zostanie ona wskazana przez organizatora. Organizator nie gwarantuje, że zakwaterowanie będzie zgodne z przesłaną sugestią.
 3. Istnieje pewna ograniczona ilość miejsc w pokojach jednoosobowych w hotelu Bulwar. Osoby które wyrażą chęć zakwaterowania w takim pokoju, zobowiązane są do przesłania odpowiedniej informacji na adres kontakt@testwarez.pl do 31 października 2017, za dodatkowa opłatą 200 zł netto (należy doliczyć do niej 23% podatku VAT). Organizator nie gwarantuje, że zakwaterowanie będzie zgodne z przesłaną sugestią.

§10

Organizator zapewnia dodatkowo Uczestnikom Warsztatów:

 1. Posiłki w dniu 15 listopada 2017 r.
 2. Nocleg z 15 na 16 listopada 2017 r. w pokojach dwuosobowych w hotelu Copernicus lub Bulwar w Toruniu w zależności od dostępności miejsc. Uczestnicy mają możliwość przesłania pocztą elektroniczną na adres kontakt@testwarez.pl imienia i nazwiska innego uczestnika Warsztatów, jako osoby sugerowanej do zakwaterowania w tym samym pokoju. Bez podania danych drugiej osoby do pokoju, zostanie ona wskazana przez organizatora. Organizator nie gwarantuje, że zakwaterowanie będzie zgodne z przesłaną sugestią.
 3. Istnieje pewna ograniczona ilość miejsc w pokojach jednoosobowych w hotelu Bulwar, w przypadku przesłania odpowiedniej informacji na adres kontakt@testwarez.pl, za dodatkowa opłatą 200 zł netto (należy doliczyć do niej 23% podatku VAT). Organizator nie gwarantuje, że zakwaterowanie będzie zgodne z przesłaną sugestią.

§11

 1. Przesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa za pomocą systemu rejestracyjnego Konfeo.com jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu hotelu Copernicus w Toruniu oraz hotelu Bulwar.
 2. Przesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa jest jednoznaczne ze zgodą na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika w celach promocyjnych Konferencji, w szczególności publikowanie w Internecie zdjęć wykonanych podczas Konferencji.

§12

Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu wyrażonych zgód i wykorzystania wyżej wymienionych materiałów.

Przebieg konferencji

§13

 1. Rejestracja Uczestników Warsztatów oraz Warsztaty odbędą się w hotelu Copernicus w Toruniu w dniu 15 listopada 2017 r.
 2. Rejestracja Uczestników Konferencji odbędzie się w hotelu Copernicus w Toruniu w dniu 16 listopada 2017 r.
 3. Konferencja odbędzie się w hotelu Copernicus w Toruniu w dniach 16 i 17 listopada 2017 r.
 4. Spotkanie integracyjne dla Uczestników Konferencji odbędzie się pierwszego dnia Konferencji wieczorem w hotelu Copernicus w Toruniu.

§14

Szczegółowy program Konferencji (agenda) zostanie opublikowany na stronie internetowej Konferencji www.TestWarez.pl

Postanowienia końcowe

§15

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, a także do wydawania instrukcji dodatkowych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste i majątkowe, które mogą wystąpić przed, w trakcie lub po zakończeniu Konferencji.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych w tym m.in. adresów mailowych przesłanych Organizatorowi w celach związanych z organizacją Konferencji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).
 4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za poprawność podanych danych, w szczególności danych kontaktowych.
 5. Wszelka zorganizowana działalność promocyjna podczas Konferencji, w szczególności reklama własnej działalności i rekrutacja pracowników, może być prowadzona wyłącznie za zgodą Organizatora.
 6. Hotel zastrzega, iż spożywanie alkoholu w salach gastronomicznych zakupionego poza hotelem jest zabronione.
 7. Hotel nie wyraża zgody na catering – obsługę imprez gastronomicznych realizowanych na terenie Hotelu przez podmioty zewnętrzne.

Program konferencji

TwitterFacebookLinkedInGoogle+